20200114

På denna sida lägger styrelsen filer till extrastämman 200114 i Backatorps Skolkooperativa ek. förening

Kallelse Extra Föreningsstämma200114

Styrelsens förslag på stiftelseförordnande och stadgar:

Stiftelseurkund och stadgar_191220

 

Information om stiftelse

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/stiftelse.4.6a6688231259309ff1f800028304.html