Elevråd

Skolan har en fungerande elevrådsverksamhet. Elevrådet förfogar även över en egen budget på 5000 kr. Två representanter från varje klass möts en gång i månaden i elevrådet som leds av Johanna. I alla klasser har vi klassråd där frågor som inte enbart berör den egna gruppen förs vidare till elevrådet.

I både skola och på fritidshem är elevernas idéer, tankar och önskemål viktiga och påverkar verksamheten inom ramen för uppdraget. Elevernas önskemål tas till vara så långt det är möjligt även i utformningen av den fysiska miljön och vad som skall finnas i rastaktivitetsförrådet. Från elevrådet går frågor vidare till föräldrarådet, till rektor eller till styrelsen