Föreningen

handihand

Backatorps Skolkooperativ ekonomiska förening är en icke vinstdrivande förening som bedriver skolverksamhet för låg- och mellanstadium samt förskoleklass. Utöver detta har föreningen fritidsverksamhet för barnen i skolan. Ca 320 barn går på skolan. Främsta intäkten är kommunal skolpeng som skolan får från Göteborgs Stad, Norra Hisingen.

Det var ett unikt föräldraengagemang som grundade Backatorpsskolan 1993 då kommunens planer för en skola i Backatorp lades ner. Föräldrar gick samman och startade ett omfattande ideellt arbete med att skaffa lokaler, möbler, material, rekrytera personal och planera upp verksamheten. Skolan drivs fortfarande som ett kooperativ med vårdnadshavare och personal där allas insatser är betydelsefulla. Ordet kooperativ kommer från latinets cooperativus som betyder samarbete. Samarbetet mellan elever, föräldrar och personal på Backatorpsskolan kännetecknas av ett starkt engagemang som bidrar till en positiv anda på skolan.

Vårdnadshavare med barn på Backatorpsskolan ser många fördelar skolan med vårt starka föräldraengagemang. De skapar bättre sammanhållning både för vuxna och för barn. Du lär känna föräldrar till sina barns klasskamrater, vilket kan skapa trygghet under hela uppväxtiden. Aktiviteter som inbringar pengar ger guldkant för barnen i form av nya lekställningar, utflykter med mera. Kort sagt blir det en positivare skola med en stimulerande inre och yttre miljö för eleverna.

Forskning visar att framgångsrika skolor har gemensamma visioner och mål, god ledning, en bra lärandemiljö, höga förväntningar och ett starkt föräldraengagemang. I grunden påverkar alltså föräldraengagemanget kvalitén på skolan. Samverkan mellan föräldrar ger goda förutsättningar för barnen att nå målen i läroplanen.

Föräldraorganisation i Backatorps Skolkooperativ
Styrelsen – vårdnadshavare och/eller personal som väljs under föreningsstämman i september.
Föräldraråd – två vårdnadshavare från varje klass som leder arbetsgrupperna under ett år i taget.
Arbetsgrupper (arbetsutskott) – samtliga vårdnadshavare tillhör en arbetsgrupp från förskoleklass till och med årskurs 6
– Mark och anläggning
– Kommunikation och medlemsregister
– Skola och omvärld
– Värdegrund
Valberedning – medlemmar med arbetsuppgift att ge förslag till nya förtroendevalda till styrelsen.

Som medlem i Backatorps skolkooperativ hittar du akutell information på föreningens medlemssidor. Som vårdnadshavare loggar du in med ditt barns googlekonto. Personal har direkt åtkomst.
https://sites.google.com/a/backatorpsskolan.se/backatorps-skolkooperativ/