Kvalitetsarbete

Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen. Kravet innebär att vi systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar verksamheten. Kravet på systematiskt kvalitetsarbete gäller på samma sätt för fritidshem och skola.

Uppföljning och utvärdering sker enligt GLK metoden inom ramen för skolans systematiska kvalitetsarbete. GLK metoden är för oss en enkel och tydlig modell för utvärdering som har utvecklats av professor Tom Tiller från Norge. Vi kallar den för GLK-metoden. Vad har vi Gjort, vilka Lärdomar skall vi dra och vad är Klokt att göra. Skolverkets stödmaterial för kvalitetsarbete används också. Dessutom sker uppföljningar löpande under läsåret i elevgrupper, arbetslag, ledningsgrupp och elevhälsoteam.

Skolans prioriterade områden för läsåret 2020/2021 är:

● Utveckla utomhuspedagogiken som ett pedagogiskt förhållningssätt
● Utveckla arbetet med läslust och skolbibliotek
● Utveckla arbetet med skolans digitalisering
● Utveckla arbetslagens arbetssätt med fokus på att bättre ta tillvara varandras kompetenser
● Betyg och bedömning
● Utveckla värdegrundsarbetet på skolan med fokus på samarbetet mellan barn och vuxna.

Utifrån dessa områden skapas mål i verksamheten som är uppföljningsbara.

Du kan ta del av aktuell kvalitetsredovisning nedan.

Kvalitetsredovisning 2019 2020

Kvalitetsredovisning 2018_2019

Kvalitetsredovisning 2017_2018 

Kvalitetsredovisning 2016-2017

Kvalitetsredovisning-2015-2016

Kvalitetsredovisning 2014-2015