Likabehandling

Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden.  Det är den viktiga kompass som visar vad organisationen, vuxna och barn ska eftersträva. Värdegrundsarbetet omfattar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. Dessa värden ska förmedlas och gestaltas. Vi ska också främja aktning för människans egenvärde och vår gemensamma miljö. Vi ska ha en skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling. All personal är ansvarig för att upptäcka och hantera diskriminering och annan kränkande behandling mellan elever. I varje arbetslag finns en pedagog som har ett särskilt ansvar för att frågor kring elevernas psykosociala miljö regelbundet behandlas på lagets veckomöten. Tillsammans med skolans kurator bildar de en AMOR-grupp.

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling ska det finnas en likabehandlingsplan för varje skola. Planen skall syfta till att främja barns och elevers rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. I planen skall planerade åtgärder redovisas. Planen skall också årligen följas upp och ses över.

Vårt förebyggande arbete beskrivs Backatorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2020 2021