Styrelse

Som fristående skola, Backatorps Skolkooperativ ekonomiska förening, har vi inte kommunen som huvudman utan en styrelse bestående av vårdnadshavare och personal utsedd av föreningen. Det pedagogiska arbetet på skolan leds och samordnas av rektor.

Styrelsen träffas en gång i månaden och rektor deltar hela eller delar av mötet. På hösten varje år är det årsstämma.

Styrelsen i Backatorpsskolan för läsåret 2020/2021 består av:
Eva Gustavsson Marsh Ordförande.  Biträdande rektor och administrativ chef
Lars Axelsson Kassör och personalansvar rektor.
Sara Vahlberg Ledamot. Vårdnadshavare till elev på skolan
Anna Johansson Ledamot. Lärare på skolan
Magnus Orre Ledamot. Vårdnadshavare till elev på skolan
Lars Bergman Suppleant. Vårdnadshavare till elev på skolan
Eva Liljedahl Suppleant. Lärare på skolan

Du når alla i styrelsen genom att skicka ett mail till e-postadress: styrelsen@backatorpsskolan.se

Ta gärna kontakt med styrelsen om du vill engagera dig i något av pågående arbeten. Vill du nå någon enskild ledamot kan du få kontaktuppgifter av Susanne på expeditionen.

Lars Axelsson är personalansvarig för rektor och det är till honom du vänder dig om du vill framföra något om ledningen.

5-årsplan för utveckling av skolan
Mellan 2013-2017 har Backatorps skolkooperativs styrelse arbetat strategiskt och operativt med att utveckla en plan för föreningens verksamhet för hur skolan ska drivas på både kort och lång sikt. I december 2017 antog styrelsen en 5-årsplan för utveckling av skolan. Fyra av skolans värdeord ligger till grund för målen: trygghet, samarbete, gemenskap och skola i tiden. Målen är:

  • En skola med stabil ekonomi – trygghet
  • Skolutveckling – samarbete
  • Kommunikationsplanering – gemenskap
  • Goda relationer och samverkan med omgivningen – gemenskap
  • Skolan har lokalmässiga förutsättningar att arbeta mot läroplanens mål – skola i tiden

Syftet med styrelsens strategiska 5-årsplan är att skapa bättre förutsättningar för verksamheten att utföra sitt uppdrag med hög kvalité, enligt skollag och läroplan. Med planen vill styrelsen minska skolans sårbarhet. Målet är att skapa en attraktiv arbetsplats för personal och elever. Den strategiska planen är basen i styrelsens arbete med att ta ett större grepp kring hur skolan skall leva vidare och verka på kort och lång sikt.

Planerad övergång till stiftelse
Föreningen har under verksamhetsåret 19/20 beslutat att flytta över skolans drift i en stiftelse. Detta skedde på en extrastämma i januari. Stiftelsen Backatorpsskolan fick sitt registreringsbevis i februari 2020 utfärdat av Länsstyrelsen. Skolinspektionen har i juni 2020 givit Stiftelsen Backatorpsskolan tillstånd att driva skolan och i sin ägar- och ledningsprövning godkänt stiftelsens tre första ledamöter Lars Axelsson, Eva Mars och Göran Bengtsson. Göteborgs kommun bedömer i sitt yttrande över ansökan att ett byte inte får några ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska konsekvenser för kommunen.
En formell övergång får ske tidigast under kalenderåret 2021 och senast vid början av läsåret 2022/23.

Mer information om styrelsens möten och arbete finns på föreningens medlemssidor. Som vårdnadshavare loggar du in med ditt barns googlekonto. Personal har direkt åtkomst.
https://sites.google.com/a/backatorpsskolan.se/backatorps-skolkooperativ/