Föreningsdokument

Stadgar för Backatorps Skolkooperativ ekonomisk förening
Stadgar antagna juni 2018, §13 korrigerad 181121

§ 1 Föreningens namn
§ 2 Ändamål och verksamhet
§ 3 Föreningens säte
§ 4 Medlemskap
§ 5 Medlems skyldigheter
§ 6 Insats
§ 7 Medlemsavgift
§ 8 Uteslutning
§ 9 Avgång
§ 10 Styrelse
§ 11 Revisorer
§ 12 Räkenskapsår
§ 13 Årsredovisning
§ 14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
§ 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
§ 16 Vinstfördelning
§ 17 Upplösning av föreningen
§ 18 Antagning til föreningens verksamhet
§ 19 Föräldraråd
§ 20 Arbetsutskott
§ 21 Backatorps Skolkooperativa förenings handbok
§ 22 Instruktioner för styrelsen och rektorn
§ 23 Övrigt


§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Backatorps Skolkooperativ ekonomisk förening organisationsnummer 716445-1366

§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva en friskola i Backatorp i enlighet med av regeringen och riksdag föreskriven läroplan. Genom att vara vårdnadshavare till elev i föreningens förskoleklass, grundskola och fritidshem eller att vara anställd av föreningen deltar och utvecklar man verksamheten genom sitt medlemskap.
Skolverksamheten ska ge eleverna en demokratisk fostran i en harmonisk miljö.
Föreningens verksamhet ska präglas av medlemmarnas intresse och vilja att aktivt delta i föreningens verksamhet och olika aktiviteter.

§ 3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Backatorp, Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 4 Medlemskap
Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. Ett medlemskap per vårdnadshavare eller per familj oavsett antal barn vårdnadshavaren/familjen har inskrivna i föreningens verksamhet (1*).

§ 5 Medlems skyldigheter
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 Insats
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 100 kronor. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats.

§ 7 Medlemsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämma lägst 50 kr och högst 200 kr. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 9 Avgång
Avgång ur föreningen sker omedelbart då medlem inte har något barn inskrivet i verksamheten längre eller då anställning upphör samt i de fall som regleras i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 10 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju styrelseledamöter med lägst två och högst fem styrelsesuppleanter. Medlemmar som är vårdnadshavare ska vara i majoritet i styrelsen. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman enligt följande:

 • Ordförande för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma (1 år)
 • Övriga ledamöter för tiden fram till slutet av andra nästa ordinarie föreningsstämma (2 år)
 • Suppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma (1 år)


§ 11 Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses minst 1 revisor med minst 1 revisorssuppleant av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 12 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 juli – 30 juni.

§ 13 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse..

§ 14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls inom tre månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1.  Mötet öppnas av ordförande eller annan av styrelsen utsedd
 2.  Godkännande av röstlängden
 3. Val av ordförande och sekreterare vid föreningsstämman
 4.  Val av en eller två justeringsmän
 5.  Godkännande av dagordningen
 6.  Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 7.  Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning samt revisionsberättelsen
 8.  Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur  vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 9.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10.  Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 11.  Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 12.  Presentation av budget och verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
 13.  Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
 14.  Val av ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 15.  Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16.  Val av valberedning
 17.  Behandlingar av i tid inkomna motioner och förslag
 18.  Övriga ärenden
 19.  Mötets avslutande


§ 15 Kallelse till föreningsstämman och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två vecka före extra föreningsstämma. Extrastämma ska hållas då styrelsen eller revisorerna anser det nödvändigt eller då minst tiondel (1/10) av medlemmarna så begär.

Kallelse till föreningsstämma till samtliga medlemmar sker genom brev med posten, via e-post eller SMS eller skickas med eleven hem. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev. Andra meddelanden än kallelse till stämma kan även ske via G-suite.

§ 16 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, föras i ny räkning.

§ 17 Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§ 18 Antagning till föreningens verksamhet
För antagning till föreningens verksamhet ska vårdnadshavare ansöka om plats för sitt/sina barn senast det datum och klockslag som föreningen bestämt och presenterat på hemsidan för nyansökningar för kommande läsår. Barn från närområdet prioriteras vilket i första hand är Backatorp och Åketorp, i andra hand närområden enligt angivna postnummer vilka finns att läsa på skolans webplats och i tredje hand övriga Backa; syskon till elever i verksamheterna ges förtur, i övrigt köplats bestämt av anmälningsdatumet.

§ 19 Föräldraråd
Ett föräldraråd ska finnas med två representanter från varje klass. Representanterna utses av föräldrarna i respektive klass. Föräldrarådet ska inom sig utse en sammankallande person. Föräldrarådets syfte är att vara en länk mellan föräldrarna och styrelsen och/eller skolledningen. Styrelsen kan delegera arbetsuppgifter till föräldrarådet.

§ 20 Arbetsutskott
Styrelsen tillsammans med föräldrarådet tillsätter personer i arbetsutskott med ansvar för specifika områden inom föreningens verksamhet. Styrelserepresentanter behöver inte ingå i utskotten. Följande arbetsutskott ska minst tillsättas och vara aktiva i verksamheten:

 • Mark och anläggning
 • Kommunikation
 • Skola och omvärld
 • Värdegrund


§ 21 Backatorps Skolkooperativa förenings handbok
Styrelsen ansvarar för att upprätta och underhålla en handbok för ledning och styrning av föreningens verksamhet. Handboken ska innehålla vision och mål för verksamhet samt instruktioner för styrelsen, rektorn, ekonomi och administration, föräldrarådet och arbetsutskotten.

§ 22 Instruktioner för styrelsen och rektorn
Föreningsstämman beslutar om instruktioner för styrelsens uppdrag och rektorns uppdrag. Det pedagogiska arbetet vid skolenheten ska ledas och samordnas av rektor.

§ 23 Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar samt skollagen.

(1*)  Ett familjemedlemskap är två vårdnadshavare = en årsavgift och en röst på stämman. Varje vårdnadshavare kan personligen välja att vara medlem vilket är = en årsavgift och en röst på stämman.