Vanliga frågor

 

 

Rutiner vid konstaterad Covid-19 på Backatorpsskolan.

Skolan tar kontakt med Smittskydd Västra Götaland som påbörjar smittspårning.
Information går hem till berörda klasser.
Vid sjukanmälan av elever i berörda klasser, kan vi rekommendera att elever går och testar sig på vårdcentralen. Uppge vid samtal med vårdcentral att det pågår en smittspårning. 
Återgång till skolan får inte göras förrän efter man har fått svar på sitt test. 

Vi önskar att skola och hem har en dialog under barnets frånvaro. 

Backatorpsskolan plan och åtgärder gällande Covid-19

Vad är det för typ av skola?
1993 gick föräldrar samman och grundade Backatorpsskolan då kommunens planer
för en skola i Backatorp lades ner.
De startade ett föräldrakooperativ och lade ner ett omfattande ideellt arbete med att
skaffa lokaler, möbler, material, rekrytera personal och planera upp verksamheten.
Skolan drivs fortfarande som ett skolkooperativ med personal och vårdnadshavare. Allas insatser är betydelsefulla. Samarbetet mellan elever, föräldrar och personal på Backatorpsskolan kännetecknas av ett starkt engagemang som bidrar till en positiv anda på skolan.

Skolans övergripande mål är att vara:
• En skola där vi visar respekt för varandra och elever kan känna sig trygga.
• En skola som aktivt verkar för gemenskap och trivsel.

 

Vilka köregler har skolan?
Alla har rätt att söka sig till Backatorpsskolan.

Vi tillämpar följande kriterier:
Närhetsprincipen, närmaste upptagningsområde med postnummer 422 56 och 422 57. Om ytterligare platser finns är det postnummer 42247 och 422 54.

Syskonförtur, barn med syskon som vid antagningstillfället går på skolan erbjuds förtur till lediga platser.

Anmälningsdatum, ansökan till ny plats vid läsårsstart i förskoleklass skall vara inkommen senast den datum som anges på hemsidan.

Den vårdnadshavare som tackar nej till en plats kommer platsen att erbjudas till nästa sökande i mån av plats. Den som tackar nej till erbjuden plats behåller inte sin plats i kön utan får om man så önskar söka plats på nytt och hamnar därmed sist i kön enligt köregler.

Sker vinstutdelning?
Ingen vinstutdelning sker. Allt överskott går tillbaka i verksamheten,

Vad krävs av mig som vårdnadshavare?
För att barnen/eleverna ska känna att deras arbete i skolan är betydelsefullt och för att vi ska kunna ha ett bra samarbete mellan hemmet och skolan, är det en förutsättning att man som förälder är engagerad i skolans verksamhet. Detta sker på olika sätt, exempelvis genom att delta i arbetsgrupper och fixardagar ordnade av föräldrarådet, närvara vid möten och aktivt ta del av information om barnet och skolan.

Fritidsverksamhet
Vi följer Göteborgs stads riktlinjer när det gäller fritids och klubb.
Se länk.

Försäkring
Alla elever är försäkrade under skoltid genom Göteborgs Stad.
Här kan ni läsa mer om Protector försäkring.
Tel: 08-410 637 00

Mobiltelefoner, elever
Under skoldagen använder eleverna inte egna mobiltelefoner, vilket vi ser främjar andra former av social samvaro, till exempel rörelse och lek under raster och på fritids.

Förbättringsförslag och klagomålshantering på Backatorpsskolan

Syftet med rutiner för klagomålshantering
Syftet med rutiner för klagomålshantering är att få underlag för att åtgärda brister och förbättra vår verksamhet. Det kan också handla om att tydligt förklara vårt uppdrag och gränserna för detta.

De allra flesta frågor som kan uppstå mellan elever/vårdnadshavare och de ansvariga i skolverksamheten bör kunna lösas genom samtal för att reda ut eventuella missuppfattningar eller rätta till misstag. Ibland är man inte överens, vilket kan bero på tolkningar av de regler som finns, men lika gärna på missnöje med reglerna i sig.

Genom dokumentation av synpunkter, förslag och klagomål kan verksamheten vid Backatorpsskolan utvecklas. Vi ser därför inkomna synpunkter som ett redskap för utveckling.

Vem framför jag mina synpunkter/klagomål till?
I första hand ska elever/vårdnadshavare vända sig till ansvarig pedagog. Skolan har ett ansvar att ta till sig synpunkter, förslag och klagomål. Om problemet inte löses eller om kontakten upplevs som känslig skall man vända sig till rektor.

Klagomål, synpunkter, förslag samt eventuella åtgärder ska dokumenteras och överlämnas till rektor för vidare hantering.

När får jag svar?
Inom 10 arbetsdagar ska du få ett svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid att undersöka. Behövs det längre tid än 10 dagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Om jag inte är nöjd med svaret?
Om du inte är nöjd med svaret kan du be rektor göra en förnyad prövning av ärendet. Vissa beslut i skolan kan överklagas till Skolverkets överklagandenämnd och om det är fallet så får du information om detta.

Läsårstider, lov, studiedagar mm se vår almanacka på första sidan.