CPS

Som ett led i skolans värdegrundsarbete har ett längre skolutvecklingsarbete kring Samarbetsbaserad problemlösning (CPS) påbörjats våren 2020.

Ett grundantagande inom CPS är att barn (och vuxna) gör rätt om de kan. När krav och förväntningar överstiger barnens förmåga att bemöta dem adekvat- blir de utmanande. I CPS modellen fokuserar man på de problem som ger upphov till utmanande beteenden och på att lösa dem tillsammans med barnet. Den amerikanske psykologen Ross W. Greene har utvecklat CPS som både är en metod och ett förhållningssätt.

Ross W. Greene menar är att beteendemässigt utmanande barn ännu inte utvecklat vissa viktiga tankefärdigheter. Genom att de vuxna i barnets omgivning identifierar och förstår vilka färdigheter som saknas och vilka problem detta leder till, kan de hitta lösningar tillsammans med barnet. Vårt mål med arbetet gällande CPS är att våra elever ska få ta del av en undervisning som bygger på samförstånd som inte innehåller bestraffningar, utan som är förebyggande, samarbetsbaserad och relationsbyggande.

I oktober 2021 föreläste Fouzi Benbouzid, CPS utbildare i Ekerö kommun, för all personal om CPS. Här är en kort intervju av Anna Johansson med Fouzi efter föreläsningen.

Intervju med Fouzi Benbouzid