Studiestöd

En del lärare har tid i sin tjänst för att ge studiestöd utanför ordinarie skoltid, vilket innebär att det finns möjlighet för samtliga elever på skolan att få hjälp med skolarbete efter skoltid. Prata med ditt barns mentor för att få mer information.

Syftet med s.k. läxor är att ge eleverna praktiska förutsättningar för studier, trångboddhet eller avsaknad av en lugn plats i hemmet gör det svårt att nå goda kunskapsresultat. Syftet är också att hjälpen skall ge eleverna stöd i det löpande skolarbetet för att de exempelvis ta igen något de missat i den ordinarie undervisningen. 

Stödet stärker också elevernas förmåga att långsiktigt ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
På Backatorpsskolan tänker vi så här kring läxor:

  • Repetition av saker som eleven redan kan
  • Lästräning
  • Studieteknik
  • Förberedelser för en kommande lektion
  • Väcka lust och nyfikenhet inför ett område