Föreläsningen Backatorpsskolans pedagogiska idé och skolutvecklingsarbete

Använd menyn i filmfönstret för att nå innehållet i spellistan..

Presentation av skolans professionella utvecklingsarbete när det gäller att arbeta tematiskt med lärande för hållbar utveckling. Ett treårigt Erasmus projekt har bidragit till att utveckla elevaktiva undervisningsformer som främjar och stödjer känslan av agens, som syftar till att öka medvetenheten om hållbarhet. Utgångspunkt för projektet grundades i de utmaningar som Agenda 2030 ställer, med fokus på utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap, samt i behov av att utveckla utbildning för grundskoleelever mot pluralistisk pedagogik.


Med ny kunskap och inspiration från  föredragshållare inom projektet, våra diskussioner i och egna processer har  vikten av vårt hållbarhetsarbete i alla led stärkts och fördjupats. Övertygelsen om att vår skolutvecklingsprocess, med allt vad den innebär,  är en viktig del i vårt uppdrag att skapa förutsättningar för våra elever att b la utvecklas till  till demokratiska samhällsmedborgare har blivit allt mer tydlig.

Vi har ökat vår medvetenhet om vår egen undervisning och har en strävan efter att all vår undervisning ska vara meningsskapande,  sättas in i ett sammanhang samt att låta eleverna vara aktiva i sitt eget lärande.


Margaretha Häggström, PhD i undervisningspraktik vid Göteborgs universitet, har lett forskningsarbetet under projektet.