Organisation

Skolan har mycket kompetent personal som målmedvetet arbetar utifrån läroplansmål och vår vision, att skapa nyfikenhet och lust att lära. Vi har en nära samverkan mellan förskollärare, fritidspedagoger och lärare knutet både till verksamhet och lokaler vilket skapar en helhet för barnen som bidrar till trygghet och studiero.

Genom vår organisation har vi därmed stora möjligheter att på ett bra sätt möta läroplanens uppdrag att; ”Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande”.


För att alla som arbetar på skolan och alla barn som går i skolan hos oss varje dag skall känna TRYGGHET, GEMENSKAP och GLÄDJE - värdegrundsorden i loggan - så behöver vi samarbeta med varandra och med elevernas vårdnadshavare. Det är först då barnen kan känna trygghet - de vet att det finns vuxna nära som både reagerar och agerar på saker som händer.