3. Skolutveckling, samarbete och planer

3.1 Skolutvecklingsprojekt inom EU, Erasmus +
Backatorpsskolan har med start 2021, tillsammans med partners från Finland, Norge, Sverige och Slovenien, startat upp det EU-finansierade projektet Erasmus + strategiska partnerskap
Skolutbildning. Projektet pågår fram till hösten 2023 och Backatorpsskolan är som initiativtagare även koordinator och ansvarig för projektet. Projektets mål är att engagera forskare, lärare och studenter i att utveckla arbetssättet Storyline som ett verktyg för undervisning och lärande om resiliens och hållbar utveckling. För min del som rektor hoppas jag att vi med detta projekt än mer knyter an skolan till omvärlden och hittar fler sätt att tillgodose elevers (människors) behov av meningsfullhet och framtidstro gällande klimatet.
Projektet har för skolans del detta läsår, inneburit kompetensutveckling av olika slag. Några exempel:


 • Studiedagarna vecka 44 för all personal handlade om Storyline, Hållbar utveckling och
  resilience. All personal diskuterade texten från Skolverkets lärmodul, Didaktiska utmaningar
  och perspektiv på hållbar utveckling (PDF)
  av Iann Lundegård, Anders Urbas, Claes Malmberg och Helen Hasslöf
  Inspel gavs också bla från föreläsare som bidragit på ett Learning and teaching event inom Eu
  projektet som rektor och förstelärare deltagit i Stockholm tidigare i oktober. Pella Thiel från
  the Transition movement and End-ecocide Sweden på engelska som handlade om pain and
  participation, transformation and resilience in a living world. Arbetet gav många tankar om
  vilken skola vi vill ha för att alla ska må bra och utvecklas på bästa sätt.
  ○ “Det eller De jag TYCKER om BRYR jag mig om.”
  ○ “Vad ska skolan göra, lära?” ( Samma saker som förväntas av dagens ledare på alla
  nivåer)
       ■ lösa saker tillsammans
       ■ kritiskt tänkande
       ■ lära oss känna och känna igen känslor
       ■ reflektion
       ■ skapa djup relation till naturen
  Dagen blev ett startskott för en omfattande ändring av arbetssätt på hela skolan mot ett
  tematiskt arbete. Vi beslutade att ta ett omtag och på allvar utveckla samarbetsformer i
  arbetslagen och undervisning som främjar entreprenörskap. Målsättningen är att våra elever
  ska utveckla de förmågor som rustar dem att vara kreativa och samarbeta med andra
  människor både nationellt och internationellt. Att samplanera och genomföra olika teman
  utifrån läroplanens mål utvecklar undervisningen och hjälper oss att nå denna målsättning.

 • Förstelärare och biträdande rektor besökte under hösten Katarinaskolan i Finland och
  intervjuade lärare och elever i samband med produktionen av en film. På ett efterföljande
  personalmöte fick vi en fin presentation av positiv pedagogik från Finland. Pedagogernas
  ledord verkar vara utgå från frågan- what´s strong with you istället för what´s wrong with
  you! Lätt att förstå att de med ett sådant arbete för fjärde gången i rad 2021 toppade
  statistiken och blev världens lyckligaste land. Flera på skolan började efter det arbeta utifrån boken “Öka välbefinnandet i skolan” som köptes till varje arbetslag. Läroplanen för den grundläggande utbildningen i Raseborg, har också blivit viktigt inspiration för oss på skolan.

 • I december hölls ett event i Åbo i Finland som handlade om hur vi i skolan kan arbeta med utmaningarna gällande klimatet genom transformativt lärande, entreprenöriellt lärande och storyline.

 • I mars öppnade vi skolan för studiebesök under en heldag. Besökare från Sverige, Grekland,
  USA, Finland och Norge på plats och fick se hur vi arbetar med utomhuspedagogik och
  storyline. Personal och elever roddade klassrumsbesök och elever var guider.
  Storylinearbeten som visades var:
       ■ Staden åk 2
       ■ Trollet FKA
       ■ Bondgården åk 1
       ■ Nya grannar åk 4
       ■ Forntiden 3AB - utomhus
       ■ Forntiden 3A inomhus
       ■ Hållbar marknad åk 5
  Utöver besök hos elever och deras storylines hade vi ha en station där besökarna fick göra var sin karaktär, de fick gå rundvandring och se presentationer via QR-koder, de fick lunch och fika, och göra en filmad utcheckning med deras karaktär i syfte att fånga upp vad det tog med sig från besöket. Besökarna var så nöjda och imponerade. Citat från inlägg på den skottska fb sidan från Carol Omand:
  There was a wonderful visit to Backatorpsskolan in Sweden, Headteacher, Eva Marsh. People are still talking about this fantastic experience. Congratulations to Eva, the pupils and all staff for providing this opportunity for colleagues to see Storyline in action and more!

 • Backatorpsskolan var tillsammans med Göteborgs Universitet värd för en internationell
  storylinekonferens, tillika ett spridningsevent inom Eu projektet, med 300 deltagare i mars. Flera av skolans lärare föreläste på konferensen som pga covid genomfördes som en Hybrid. Ett 60 tal deltagare samlades för att delta tillsammans i universitets lokaler i Göteborg. Konferensen blev mycket lyckad. Citat från mail från av storylinemetodens grundare Steve Bell
  “I want to send you my deepest Congratulations on the success of the 8th International Storyline Conference. I have heard wonderful reports from participants in the several countries involved regarding the tremendous value of your fantastic programme. I was amazed at what you managed to achieve and especially with all the incredible complications and extraordinary difficulties put in your way by the Covid Pandemic. “

 • I juni åkte rektor, biträdande rektor, förstelärare, utomhuspedagog och tre lärare till Slovenien för ännu ett Learning and teaching event inom Eu projektet. Eventet handlade om lärande ute i nära samarbete med närsamhället. Skolan vi besökte heter Primary school OS OB RINZI, och är en skola med egna bin, egen honung, grönsaksland och fruktträdgård. Det känns hoppfullt när man ser vad en skola i en liten by i Slovenien åstadkommer med sina elever och utifrån sina förutsättningar som i mångt och mycket liknar våra egna.Inom ramen för EU projektet har lärare på skolan varit med och producerat en film om skolans arbete med storyline, flera av lärarna har skrivit kapitel i en bok som givits ut av Studentlitteratur. Vetenskapliga artiklar har givits ut som ett resultat av den aktionsforskningsstudie som sju lärare och sex lärarstudenter deltog i under våren 2021.
Filmer, konferensdokumentation, forskningsartiklar med mer finns att läsa på projektets webbsida: https://storyline.education3.2 Övrigt samarbete med skolor och organisationer
Under året har vi bidragit till Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på Göteborgs Universitet.
Studenterna som läser både till fritidslärare och lärare har fått handledning av skolans lärare.


Vi har för ännu en gång, under tre veckor tagit emot emot två tyska lärarstudenter från universitetet i Universität Paderborn Tyskland.


I stadsdelen Katembe i Moçambiques huvudstad Maputo finns ett mycket speciellt barncenter som vi på Backatorpsskolan stöttar. Skolans elever har i år bidragit lite extra med överskott av sina intäkter från Basaren och vårruset. Vattenbristen är svår för många här och särskilt för alla dem som är fattiga. Med stöd från elevernas insamling på Backatorpsskolan och andra givare under våren 2022 kan nu centret visa på bra exempel att samla regnvatten till grönsaksbevattning och skaffa tankar för kommunalt vatten så att både hygien och klädtvätt kan fungera.

Barncentret drivs av Francisco som själv varit gatubarn och nu tillsammans med sina vänner gör ett fantastiskt arbete för att hjälpa fattiga barn att inte hamna i samma situation med tiggeri, våld och kriminalitet. Det unika är att ingen utomstående organisation eller intressent står bakom och kan påverka. Tack vare ekonomiskt stöd från vår skola och andra vänner har de i över 10 år kunnat hjälpa barn och ungdomar att lyckas i skolan och ge dem och deras hem tro på, och förutsättningarna för, en bättre framtid.


Sök på Nova Esperanca - Centro da Crianca så hittar du bilder på deras facebooksida.
https://www.facebook.com/search/top/?q=nova%20esperanca%20-%20centro%20da%20crianca


3.3 Skolans planer
Under åren 2014-2022 har vi arbetat fram egna planer som ger vägledning för personalen på gällande några områden som vi anser är särskilt viktiga på Backatorpsskolan. All pedagogisk personal är förtrogna med planerna eftersom de används vid planering samt att de årligen följs upp.


Planen för läslust och skolbibliotek ger vägledning för Backatorpsskolans undervisande lärare i arbetet med läslust både i undervisningen och i skolbiblioteket. Under många år har vi utvecklat skolbiblioteksverksamheten till en mycket god kvalitetsnivå även i nationell jämförelse. Eleverna på Backatorpsskolan har generellt hög måluppfyllelse i ämnet svenska. Vi tror att detta till stor del beror på skolans läsfrämjande insatser och god undervisning som främjar söklust, läslust och förmedlingslust. Skolbiblioteket har ett rikt utbud av både skönlitteratur och facklitteratur. För att främja läsutvecklingen på skolan har vi sedan att antal år tillbaka haft en heltidsanställd skolbibliotekarie, Sabina Ögren.
Inför läsåret 22/23 kommer även förstelärare Nea Eliasson arbeta som skolbibliotekarie.


Planen för utomhuspedagogik är en viktig pusselbit för skolans ansvar för att eleverna efter
genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling samt kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. Vi har arbetat med utomhuspedagogik i många år och är mycket stolta över det vi gör. Vi ser utomhuspedagogik som ett lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i verkliga situationer i utomhusmiljö. Enkelt uttryckt; Gör det med kroppen så sitter det i knoppen. Det ger eleverna chans att träna sin motoriska förmåga och underlättar koppling mellan teori och praktik. Skolan ligger naturskönt och skogen med våra uteklassrum är ett naturligt område att vara i för elever och personal.


Målet är att alla elever på Backatorpsskolan ska ha tillgång till skolans fantastiska utomhusmiljö som en viktig del och en bas för sitt lärande. I planen beskrivs
arbetet för varje årskurs. Samarbetsformerna och arbetssätt kan se olika ut i de olika grupperna. Lekfullhet och upptäckarglädje ska prägla verksamheten. För att främja utomhuspedagogiken har vi sedan att antal år tillbaka en utomhuspedagogisk resurs på heltid under skoltid. Det är fritidsledare Johan Byström.


Backatorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling ger vägledning åt skolans förebyggande arbete med att främja barns och elevers rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Arbetet med likabehandling och skolans värdegrund är ett prioriterat och återkommande utvecklingsområde för alla på skolan. Våra insatser ska stärka samverkan mellan hem och skola, mellan samtliga elever och vuxna på skolan. Allt för att belysa vikten av våra likheter och olikheter, öka förståelsen och toleransen samt förstå hur det kan berika oss.
I arbetet med likabehandlingsplanen engageras AMOR som står för AntiMObbningsRåd och består av en pedagog från vardera arbetslag på skolan samt kurator Karin Sörstedt Forsell.


Elevhälsoplanen beskriver hur skolan arbetar hälsofrämjande, förebyggande och utredande.
Målsättningen för skolans elevhälsoteam (EHT) är att i samarbete med skolans övriga personal och i samverkan med hemmen skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas utifrån sina förutsättningar. EHT arbetar för att alla elever skall må bra och få den hjälp de behöver. I enlighet med skollagen ska skolans personal kontakta EHT om det finns något som kan utgöra ett hinder för inlärning och som läraren eller arbetslaget inte själva kan lösa. Det kan finnas funderingar kring ett barns sociala hälsa, fysiskt och/eller psykiskt mående. Vårdnadshavare har av samma anledningar möjlighet att ta kontakt med EHT angående sina barn. Vi är en friskola men arbetar i enlighet med Göteborgs Stads mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan.


Planen för hot och våld utgör ett praktiskt verktyg för att hantera akut uppkomna situationer där hot och/eller våld förekommer i våra verksamheter som utgörs av grundskola, förskoleklass och fritidshem. Ytterst syftar handlingsplanen till att skapa trygghet för personal, elever och chefer vid hanteringen av en hotfull eller våldsam situation.