7. Arbetslag

Enligt läroplanen ska förskoleklassen, fritidshemmet och skolan samverka för att utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. Genom vår organisation har vi goda förutsättningar att samarbeta. Behovet att skapa en mer hållbar arbetslagsorganisation som möjliggör tillvaratagandet av olika kompetenser till fördel för elevernas utveckling, lyftes under visionsdagen 2014 och har prioriterats sedan dess.


Vad har vi Gjort?

Organisationen har i stort varit densamma sedan 2015 då skolans personal satte långsiktiga mål för arbetet med arbetslag. Inför läsåret ändrades den så att lagen blev indelade i åk F-4 och 5-6. Tanken med detta var att övergången till åk 4 skulle bli lugnare för eleverna, samt att lärare i åk 4 skulle få bättre stöd av de lärare som arbetat med eleverna under tiden i F-3. En annan tanke har varit att förskoleklassen skulle se över möjligheterna med att byta lokal och bli ett eget lag med heldagsomsorg, inkluderat fritidsverksamheten. Det har inte blivit så.
Liksom tidigare har det under året i varje lag funnits en samordnare som länk mellan arbetslag och ledning. De har träffat ledningen en gång per vecka och lett arbetslagets arbete. Ett årshjul för arbetslagens möten har använts och revideras löpande av lagledarna.
Trots organisationsförändringen har lagutveckling skett under hela läsåret med start på upptaktsdagar för lagen i augusti då lagen fick tid att lära känna varandra och planera upp verksamheten. Stort fokus har varit samarbete kring elever och elevhälsa, helt i linje med arbetslagens programförklaring.


Vad har vi lärt?

Samarbetet underlättar elevernas övergångar under dagen och mellan aktiviteter samt bidrar till skolutveckling, stärker vårt kollegiala lärande och beprövade erfarenhet.
Att lagen arbetar utifrån programförklaringen framgår i årets uppföljningar. Man trivs med kollegor i laget och upplever att man får stöttning när behov finns.

Jag känner att det alltid finns någon att be om hjälp vid behov.
Många som hjälper en om man behöver, även om man inte ens har frågat om det.
Vi har försökt ha ett öppet arbetsklimat där vi försökt att hjälpa varandra i tuffa tider. Vi har bland annat en gruppchat där vi lägger ut saker vi behöver hjälp med/information m.m.Arbetslag Sjörövare vt 23


Vi har blivit bra på att stötta varandra med utmanande elever, tex genom att sätta elever i annan klass vid behov. Vi får tillfälle att uppdatera varandra om hur det är i de olika klasserna, tex om det är några elever som man behöver ha extra koll på.

Arbetslag Styrman vt 23


Uppföljningarna ger även en indikation på att man inom arbetslagen tycker sig ha blivit bättre på att ta tillvara på varandras kompetenser.
“Bättre sedan vi började med temaarbeten! Kan dock bli ännu bättre om vi lyckas samplanera i smågrupper när vi väl blivit tilldelade ett område. Tycker hälsotemat har funkat bra av den anledningen att vi fått testa varandras lektionsupplägg och därmed utvärdera varandra.
Har känt att vi tagit tillvara dessa på ett bra sätt. Framförallt under temat.
Vi försöker planera så att jag kan bidra på bästa sätt.” /Arbetslag Sjörövare vt 23


“Pratat mycket elevhälsa på våra lagmöten vilket resulterat i att vi bland annat stöttat upp i varandras klasser.

Planerat gemensamma lektioner/dagar/arbetspass i färggrupper.
Samplanerat för advent och rockringstävling”. /Arbetslag Sjöman vt 23


Förändringen som gjordes läsåret 22/23, med lagen uppdelat på F-4 och 5-6 föll inte väl ut. Första året med temaarbete där planeringen gjordes i paralleller, 1-2, 3-4 och 5-6 medförde att lagets gemensamma aktiviteter, fadderverksamhet ect fick lite lägre prioritet. Å andra sidan fann lärarna vinster med samarbetet i paralleller vilket sågs som en bra avlastning. Kategori lärare har sina kategorimöten där samarbetet i paralleller är tänkt att ske. På lagmöten blandas alla lärarkategorier och skolgångshandledare och därför uppmuntrades lagen, en bit in i läsåret, att lägga stort fokus på elevhälsa. Detta fokus kan vara ett skäl till att åk 4-6 har saknat spec.lärare på sina möten och upplevt att det blev svårare med ett bra samarbete mellan lärare och spec. F-4 lagen blev stora och det upplevdes svårt att ha bra möten.


Vad är klokt att göra vidare?

Vi gör klokt i att fortsatt aktivt arbeta för att uppnå målen i programförklaringen för arbetslag, arbetslagets egna och verksamhetens mål. Var och en bör förstå kategoriernas skilda uppdrag såsom de beskrivs i arbetsbeskrivningen. Nedan följer några axplock med citat från årets uppföljningar i arbetslagen, vad som är klokt att göra för att nå målen i programförklaringen:

 • Vikten av att stämma av det vi bestämde i Varberg under läsåret.
 • Det har varit nyttigt att prata om elever när vi behövt. Vi kanske skulle göra det oftare och om fler elever än de som sticker ut mest. Och att göra det innan situationen har eskalerat med vissa elever. Arbeta mer proaktivt.
 • Arbeta vidare med gruppens utveckling på ett mer systematiskt sätt. Göra mer grupputvecklande övningar som kanske kommer från ledningen.
 • Bli bättre på att ge varandra feedback och en klapp på axeln när man tycker att en kollega har gjort något bra. Man tänker ofta positiva saker som inte kommer fram till kollegan. Vi skulle vilja få till fler tillfällen där vi kan observera varandra.
 • Gå igenom alla elever kortfattat med namn och bild och ev. något som alla behöver veta om eleven för att kunna underlätta skoldagen för eleven.
 • Att göra mer saker tillsammans i färggrupperna för att öka gemenskapen mellan årskurserna.
 • Att ha fler färgruppsdagar och få en bättre struktur, härma Sjöman…
 • Vi skulle haft lite fler gruppstärkande träffar (AW) i början för att lära känna varandra.
 • Viktigt att vi alla prioriterar våra möten - att se vikten av våra möten.
 • Personalmöten behöver läggas på samma dag som lagmöten.
 • Vi önskar bättre översyn och schemaläggning av rastvakter
 • Schemamässiga lösningar så vi kan nyttja varandras lokaler


Läsåret 23/24 går vi tillbaka till den organisation av lag som vi haft tidigare, åk F-3 och 4-6. Vi kommer att göra ett omtag för att fortsätta utveckla våra samarbetsformer i arbetslagen. Vi lägger ett lite större fokus på elevhälsoarbetet inom arbetslagen bland annat utifrån läroplanens inledande kapitel; skolans värdegrund och uppdrag. Här framgår tydligt riktlinjer vad samverkan mellan lärare i förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska fokusera på.

De ska

 • utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande,
 • förbereda eleverna och deras vårdnadshavare inför övergångar,
 • vid övergångar särskilt uppmärksamma elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, och
 • ta tillvara möjligheter till kontinuerligt samarbete om undervisningen i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.


Detta ligger i linje med det elevhälsoarbete som har påbörjats på skolan gällande boken “Vi är inte bra på barn som Oscar”, CPS arbete samt värdegrund enligt likabehandlingsplanen. Som ett led i detta kommer vi att ägna flera arbetslagsmöten till att arbeta utifrån modellen IBIS med målet att än mer utveckla en positiv skolkultur som stärker elevernas skolprestationer och sociala färdigheter, samt förebygga och hantera problembeteenden genom proaktiva tillvägagångssätt. Med proaktiva tillvägagångssätt menas att vara aktiv, att planera och agera på förhand för att förekomma olika slags utmaningar. Därtill kommer en av skolans psykologer att hålla en utbildning i TMO, traumamedveten omsorg.
Under de årliga upptaktsdagarna i Varberg ägnas en heldag på temat, Ökat självledarskap för ditt team. Vi använder ordet team eftersom vi då och då behöver tänka större än arbetslagen. Arbetslaget kan vara ett team men kan också vara en grupp. Ett annat team är när ett antal personer träffas kring en elev ex. med elevhälsan, nästa team är när vi arbetar med något projekt osv.
Ett av de övergripande målen läsåret 2023/2024 blir därför att:
Utveckla arbetslagens arbetssätt med fokus på att bättre ta tillvara varandras kompetenser.